Beznazwy-1 Beznazwy-2 Beznazwy-3 Beznazwy-4 Beznazwy-5 Beznazwy-6

§28.
Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

  • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Związku,
  • Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • uchwały Zarządu z powodu niepłatności składki członkowskiej lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  • Wykluczeniem uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,regulaminów i uchwał władz Związku,
  • działania na szkodę Związku,
  • Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.Zestawienie składek Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Drobnego Inwentarza

Członkowie zalegający ze składkami